KI-20 Optic ֆիզիոդիսպենսեր


KI-20 Optic ֆիզիոդիսպենսեր
SKU: A0947

Ki-20 ֆիզիոդիսպենսերնախատեսվածվիրաբուժությանևիմպլանտալոգիայիհամար

 

Պտտման պահ։ 5 -70/(20:1), 5-90/(32:1) Ncm

 Պտտման արագություն: 600-40000/(1:1), 30 -2000/(20:1), 

20 -1200/(32:1), 1200-80000/(1:2) 

9 ծրագիր

 

Միկրոմոտոր E֊տեսակի (նախատեսվածուղիղ/անկյունայինծայրակալիհամար) 

.Ki-MTO LED լույսով, հզորությունը 210 Վտ.

.Պտտմանպահը՝ 90 Ncm

 

Անկյունյինծայրակալ Ki – AG

 20(20 :1) 

. Պտտմանարագություն 30 - 2000 պտտ/րոպե

. Արտաքինջրամատակարարմաբգործիքիմեջևգործիքիվրա .Պտտմանպահը։ 70 Ncm

 

Ոտնակ

.Էլեկտրական,

.Բազմաֆունկցիոնալ՝նախատեսվածկառավարելու KRAFIT Ki-20 վիրաբուժականգործիքը

 

Ֆունկցիաները՝

 ֊պտույտներիկարգավորում

֊ջրամատակարարմանմիացում (միացման 3 մակարդակ, անջատում )

֊ծրագրիընտրություն

֊պտտմանուղղությանընտրություն

 

Ապրանքանիշ՝ Seayang Marathon

Արտադրողերկիրը՝Կորեա